unreal.SubmixEffectOculusAmbisonicSpatializerSettings

class unreal.SubmixEffectOculusAmbisonicSpatializerSettings(ambisonic_mode=OculusAudioAmbisonicsMode.SPHERICAL_HARMONICS)

Bases: unreal.StructBase

Submix Effect Oculus Ambisonic Spatializer Settings

C++ Source:

  • Plugin: OculusAudio

  • Module: OculusAudio

  • File: OculusAmbisonicsSettings.h

Editor Properties: (see get_editor_property/set_editor_property)

  • ambisonic_mode (OculusAudioAmbisonicsMode): [Read-Write] Ambisonic Mode: Ambisonic spatialization mode

property ambisonic_mode

[Read-Write] Ambisonic Mode: Ambisonic spatialization mode

Type

(OculusAudioAmbisonicsMode)